Организациска структутра

 

 

 

Претседател: Проф. д-р Татјана Миленковиќ 

   

 

Потпретседател: Доц. д-р Саша Јовановска Мишевска

  

 

Потпретседател: Насл. доц. д-р Ирфан Ахмети

  

 

Секретар: Науч. сораб. д-р Искра Битовска

     

 

Членови на одбор:

- д-р Катерина Адамова

- д-р Бранко Алексов

- д-р Мирјана Костојчиноска

- д-р Аџија Куртовски

- д-р Лилјана Нечевска

- доц. д-р Ивица Смоковски

- д-р Душица Стефановска

- д-р сци. Хасан Танер

- д-р Слободанка Триводалиева

 

Помлад секретар: д-р Надица Божиновска