Европска Асоцијација за изучување на дијабетесот - EASD

 

 

 Интернационална федерација за дијабетес - IDF
 Американска Асоцијација за Дијабетес - ADA
 Едукациона група за изучување на дијабетесот - DESG
 

 Европско Здружение за Ендокринологија - ESE
 

 Европска тироидна асоцијација - ETA
 

 Македонско Лекарско Друштво - МЛД
 

 Лекарска Комора на Македонија