Претседател - Татјана Миленковиќ

Претседателство 

  • Искра Битовска Милева,
  • Саша Јовановска Мишевска,
  • Ирфан Ахмети,
  • Горан Петровски,
  • Бранко Алексов,
  • Слободанка Триводалиева,
  • Аџија Куртовски,
  • Лилјана Нечевска,
  • Душица Стефановска,
  • Мирјана Костојчиноска