Европска Асоцијација за изучување на дијабетесот - EASD

 

 

 Интернационална федерација за дијабетес - IDF




 Американска Асоцијација за Дијабетес - ADA




 Едукациона група за изучување на дијабетесот - DESG




 

 Европско Здружение за Ендокринологија - ESE




 

 Европска тироидна асоцијација - ETA




 

 Македонско Лекарско Друштво - МЛД




 

 Лекарска Комора на Македонија