Први Дијабетолошки денови во Македонија, Маврово, 01-03.04.2016 година