President  - Tatjana Milenkovic

Presidency of the association 

 • Iskra Bitovska
 • Mileva
 • Sasha Jovanovska Misevska
 • Irfan Ahmeti
 • Goran Petrovski
 • Branko Aleksov
 • Slobodanka Trivodalieva
 • Adzija Kurtovski
 • Liljana Nechevska
 • Dushica Stefanovska
 • Mirajana Kostojchinoska